24/7/365 Regstreekse Monitering

Regstreekse webgebaseerde monitering op afstand het 'n rewolusie gebring in die indiensnemingsbedryf. Kliënte hoef nie meer op geluk te vertrou om te verseker dat hul kragopwekkers altyd in 'n optimale toestand is nie, en hoef ook nie op 'n noodgeval te wag om uit te vind dat daar iets verkeerd is nie. Regstreekse webgebaseerde afstandsmonitering beteken nou dat u 'n gekwalifiseerde kragopwekkertegnikus het wat u kragopwekker 24/7 dophou. Dit is soos om 'n generator-tegnikus by u kantoor of huis te hê vir 'n fraksie van die koste.

Voordeel van Regstreekse Monitering

Die grootste voordeel is natuurlik dat 'n gekwalifiseerde tegnikus dadelik daarvan weet as u iets verkeerd loop, en nie meer hoef te skakel om 'n beskikbare tegnikus te vind terwyl u besigheid stilstaan ​​nie. Baie probleme met kragopwekkers kan opgesoek word en reg gemaak sonder dat ‘n tegnikus gestuur moet word, dit bespaar tyd en koste. Daar kan weeklikse / maandelikse verslae gegenereer word om u te verseker dat alle geskeduleerde werk uitgevoer is. Jy hoof nie meer ongekwalifiseerde persone vertrou om die weeklikse toetslopies van u kragopwekker te doen nie, ons doen dit vir u en sorg dat alle toetse korrek uitgevoer word; dit verseker dat die moontlike probleme opgelos word voordat dit voorkom. Deur 'n GPS-antenna by te voeg, sal u altyd weet waar u kragopwekker is Nie meer uit diesel uitloop nie.

Wie moet gebruik maak van Regstreekse Monitering?

Hospitale, klinieke, brandweerstasies, polisiestasies, mediese sentrums, een met 'n bediener, iemand wat 24/7 diens aanbied, oproepsentrums en enigeen wat nie sonder elektrisiteit kan nie.

Monitering Opsies:

Passive Monitering: Met hierdie opsie monitor ons u dieselopwekker en doen ons die weeklikse toetslopie. As daar iets verkeerd gaan, kontak ons ​​die betrokke persoon, dit wil sê u diensagente, die bestuurder, ens., Ons stuur ook 'n e-pos na die aangewese e-posadres. Ons monitor dan die situasie en sorg dat die betrokke persone optree, indien nie, stel ons u onmiddellik in kennis om alternatiewe opsies te reël. Hierdie opsie sluit nie die voordele van 'n dienskontrak uit nie Active Monitering: In hierdie opsie monitor ons u kragopwekker op afstand, doen weeklikse toetslopies en stuur u weeklikse of maandelikse verslae. In die geval dat iets verkeerd gaan, kontak ons ​​u en wag op u instruksies. Sodra die plan besluit is, reageer ons tegnici.

Monitering en Bestuur

Dit is totale gemoedsrus; u maak u kragopwekker ons probleem. Ons sal u kragopwekker op afstand monitor, weeklikse toetse doen en weeklikse verslae indien. As iets verkeerd sou gaan, reageer ons dadelik die betrokke bemanning om die probleem op te los, stuur ons ook outomaties ons brandstof vir brandstoftoevoer as u brandstofvlak daal tot op 'n voorafbepaalde vlak. Sluit 'n Platinum-dienskontrak in.
Generator remote monitoring
Copyright © NVS Krag 2018
Kaltron generators monitoring

CONTACT US

SALES
E-MAIL:  rkat@kaltron.co.za
  TEL: +27 83 231 9156
TECHNICAL
E-MAIL:  jnisbet@kaltron.co.za  
 TEL: +27 81 530 3335

Monitoring

 

24/7/365 real time

Remote Monitoring

Live Web Based remote monitoring has revolutionised the generator servicing industry. No longer do clients have to rely on luck to ensure that their generators are always in optimal operating condition, nor do they have to wait for an emergency to find out there is something wrong. Live Web Based Remote Monitoring now means that you have a qualified generator technician watching over your generator 24/7. It is like having a generator technician at your office or home for a fraction of the cost.

Benefits of Live Web

Based Remote

Monitoring

The biggest benefit is obviously the fact that if something does go wrong a qualified technician knows about it instantly, no longer do you have to phone around to find an available technician, whilst your business stands still. Many generator problems can be sorted out with out a technician even having to be dispatched, this saves down time and costs. Weekly / monthly reports can be generated allowing you to ensure that all scheduled work was carried out. No more relying on unqualified people to do the weekly test runs of your generator, instead we do it for you and ensure that all tests are carried out correctly, this ensures that any potential problems are detected an eliminated before they occur. Tampering of the generator is immediately seen and the problem rectified. By adding a GPS antenna you will always know where your generator is No more running out of diesel.

Who Should have Live

Web Based Remote

Monitoring? :

Hospitals, clinics, Fire Stations, Police Stations, Medical centres, any one with a server, anyone offering 24/7 service, call centres and any one that cant do without electricity.

Monitoring Options:

Passive Monitoring:

With this option, we monitor your diesel generator and do the weekly test run. In the case of something going wrong, we contact the relevant person, ie you service agents, the manager etc, we also send a e-mail to the designated e- mail address. We then monitor the situation and ensure that the relevant persons take action, if they do not we notify you immediately to organise alternative options . This option excludes any of the benefits of a service contract.

Active Monitoring:

In this option we remotely monitor your generator, do weekly test runs, and send you weekly or monthly reports. In the event that something goes wrong we contact you and await your instructions. Once the course of action has been decided we respond our technicians. Includes a Platinum service Contract

Remote Monitoring and

Management

Deep Sea remote generator monitoring
This is total peace of mind, you make your generator our problem. We will remotely monitor you generator, do weekly tests, and submit weekly reports. In the event that something should go wrong we instantly respond the relevant crew to resolve the issue, we also automatically send out our refuelling crews if you fuel level drops to a predetermined level. Includes a Platinum service Contract